zondag 3 augustus 2014

Mijn Vader kan alles

Heer, Uw liefde wil ik bezingen,
Uw trouw openlijk verkondigen,
steeds weer,
aan elk nieuw geslacht.

Dit wil ik U toezingen:
'Uw liefde is standvastig,
Uw trouw is onwankelbaar als de hemel.'

Psalm 89:2,3

Vanmorgen was ik in mijn Bijbel aan het bladeren en mijn oog viel op deze eerste paar verzen uit Psalm 89 en vooral de laatste twee zinnen zetten zich vast in mijn hart.

Uw liefde is standvastig; Uw trouw onwankelbaar als de hemel!

Wat een geweldige woorden, wat een geweldig begin van deze nieuwe dag.
Ik las verder en mijn hart verheugde zich in de woorden die er stonden (staan).

Eigenlijk is het wel bijzonder dat een Psalm zo begint, want meestal eindigt een Psalm met lofprijs, aanbidding of dankzegging.
Maar deze Psalm begint er mee.
En het zijn dan ook deze beginwoorden die mij tot een bemoediging zijn voor deze dag.
Het zet de toon voor vandaag.
Ik begin mijn dag met het zien op wie Hij is, op Zijn liefde, op Zijn trouw.
Een mooier begin is er niet.
Vaak zijn het de dagelijkse beslommeringen die je gelijk al in beslag nemen, de zorg voor je gezin, kinderen die naar school moeten, enz.
Maar vandaag even niet.
Vandaag word ik bepaald bij de grootheid van God mijn Vader.
Zijn kracht, Zijn macht, Zijn ontzagwekkendheid.

Ik moet denken aan het laatste coupletje van een gedichtje dat ik geschreven heb bij het schilderij 'Vader en zoon' van Caroline v.d. Vate.

'Worden als een kind.
 Vertrouwend opzien.
 Mijn Vader kan alles.
 Het is goed
 wat Vader doet.'

Als ik de het eerste gedeelte van Psalm 89 gelezen heb, ervaar ik het als in bovenstaand gedichtje is beschreven.
Als ik lees wat er staat, dan wil ik aan iedereen vertellen: 'Mijn Vader kan alles!'
Vandaag zie ik vertrouwend op als een kind naar haar Vader; ja, mijn Vader kan alles, het is goed wat Vader doet.

En opnieuw wordt ook deze dag bevestigd wat ik allang weet; het belang van Gods woord lezen, het overdenken en uitspreken.

Zien op wie God is, op Zijn almacht, Zijn majesteit, Zijn kracht en macht verleg je blikveld van de zorgen en problemen, moeiten en verdriet, naar Degene Die over alles regeert en Die alles vast in handen heeft.
Dan kunnen we de dag aan.
Want Hij die in ons is, is machtiger dan hij die de wereld bezield!
Mijn Vader kan alles!

Heer,
Uw liefde wil ik bezingen,
Uw trouw openlijk verkondigen,
steeds weer,
aan elk nieuw geslacht.

Dit wil ik U toezingen:
'Uw liefde is standvastig,
 Uw trouw is onwankelbaar als de hemel.'

De hemel getuigd van Uw wonderen, Heer,
de engelen roemen Uw trouw.

Want wie is daar boven de wolken als,
wie van de goden is aan U gelijk?

U bent gevreesd in de raad der engelen,
U wekt ontzag bij allen die U omringen.

Heer, almachtige God,
wie is sterk als U?
Trouw straalt er van U uit.

U heerst over de onstuimige zee,
de hoogste golven brengt U tot bedaren.

U verbrijzelde het zeemonster Rahab,
U balde Uw vuist en joeg Uw vijanden uiteen.

Van U is de hemel, van U is de aarde,
de wereld met al haar bewoners,
U zette haar onwrikbaar vast,
U bepaalde het noorden en het zuiden.
De Tabor en de Hermon,
die geweldige bergen,
zij getuigen van Uw kracht.

Uw macht reikt ver,
U hoeft Uw hand, Uw arm maar op te heffen.

Recht en gerechtigheid schragen Uw troon,
liefde en trouw vergezellen U.

Gelukkig de mensen
die weten wat het is
U toe te juichen,
te leven in Uw geborgenheid.

Om U kunnen zij juichen, heel de dag,
Uw weldaden maken hen sterk.

U bent hun trots, hun kracht.
Wij danken ons aanzien aan Uw goedheid.

Dank aan de Heer.
Amen, amen.

Psalm 89:2,3,6-18,53
GNB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten