Woorden van Troost, Hoop en Bemoediging

Van God 
Voor Jou


5. Hem eren, ook in tijden van nood

Breng eer aan de Heer,
in het besef wie Hij is.
Breng eer aan de Heer,
Hij is het waard,
zeker en gewis.

Laat heel de hemel eer brengen aan de Heer,
allen daar in de hoge!

Ja, Hem, de Heer, moeten zij eren,
want op Zijn bevel zijn ze ontstaan.

Laat ook de aarde Hem eren!

Eer Hem, koningen en volken,
vorsten en machtigen der aarde,
mannen en vrouwen,
jong en oud.

Ja, Hem, de Heer, moeten zij eren,
Hij is groter dan al wat bestaat, Hij alleen,
Zijn luister gaat hemel en aarde te boven.

Ook Israël moet Hem eer bewijzen,
het volk dat Zijn gunst geniet,
dat Hem nabij is,
want Hij heeft het aanzien gegeven.

Eer aan de Heer!

De Heer bouwt Jeruzalem weer op,
Israëls ballingen brengt Hij terug.

Hij geneest wie gebroken zijn,
Hij heelt al hun wonden.

Hij waakt over de hulpeloze mens.

Hij is de Vader van wezen,
de verdediger van weduwen,
eenzamen geeft Hij een thuis,
gevangenen schenkt Hij vrijheid.
Hij is goedgunstig,
vol medelijden,
geduldig en liefdevol.

Hij is groots en ontzagwekkend,
Hij is heilig

Hij is bekleed met het hoogste gezag,
met macht en majesteit.

Onze Heer is groot, oppermachtig,
Zijn wijsheid heeft geen grenzen.

Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jakob,
alles verwacht van de Heer, zijn God,
van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft,
de zee en alles wat erin leeft,
van Hem die trouw blijft, altijd.

Volken, juich God toe,
juich en klap in de handen.

Zing voor God, zing Hem toe,
zing voor onze Koning, zin Hem toe.

God is Koning over heel de aarde,
huldig Hem met liederen.

Dank aan de Heer,
de God van Israël,
nu en voor altijd.

Amen, amen!

Psalm 148:1,5,7a,11-14; Psalm 147:2,3; Psalm 116:6a; Psalm 68:6b,7a; Psalm 103:8; Psalm 99:3b; Psalm 93:1b; Psalm 147:5; Psalm 146:5,6; Psalm 47:2,7,8; Psalm 41:14


4. Voor wie rust zoekt

Laat ik bij God mijn rust zoeken,
Hij is mijn behoud.

Hij brengt mij naar groene weiden,
laat mij rusten aan het water.
Hij geeft mij kracht.

Bij God alleen kom ik tot rust,
Hij is mijn behoud.

Uw liefde, God, is een kostbaar goed,
onder Uw vleugels zijn wij veilig,
wij zwakke mensen.
In Uw tempel worden wij verkwikt,
U lest ons met een stroom van gaven.
Daar, bij U, is de bron van leven,
in Uw licht leven wij.

Dicht bij U zijn,
dat is mij het liefst.

Almachtige Heer,
hoe dierbaar is mij Uw huis.
Ik hunker ernaar in Uw tempel te zijn,
met hart en ziel juich ik U toe,
U, de levende God.

Naar U strek ik mijn handen uit,
Uw naam zal op mijn lippen zijn.
U voedt mij
tot verzadiging toe.

Nu ben ik veilig, God,
nu is mijn hart weer gerust.

Mijn hart is tot rust gekomen,
ik ben niet langer gejaagd;
als een kind in de armen van zijn moeder,
zo rustig ben ik.

Psalm 62:6; Psalm 23:2,3a; Psalm 62:2; Psalm 37:8-10; Psalm 73:28; Psalm 84:2,3; Psalm 63:5a; Psalm 57:8; Psalm 131:2

3. Geloof en vertrouw!

Wend je tot de Heer, je God,
richt je hart op Hem.
Laat het vol verlangen
naar Hem uitzien;
Hij is jouw God.

Vertrouw op Hem;
Hij stelt je niet teleur.
Hij gunt je vijanden* geen leedvermaak.
Een ieder die zijn hoop op vestigt op Hem,
zal niet beschaamd worden;
maar wel diegenen
die zich onverschillig van Hem afkeren.

De Heer wijst je de weg die je moet gaan;
Hij maakt je Zijn wegen bekend.
Hij zal je leiden in Zijn waarheid
en je onderwijzen;
want Hij is de God van je redding.
Vertrouw op Hem,
iedere dag opnieuw.

God is een barmhartig God,
vol van liefde en medeleven.
Zo was Hij;
zo is Hij;
zo zal Hij altijd zijn!

Aan zonden die beleden zijn,
vergeven zijn,
denkt Hij niet meer.
Hij ziet naar jou in liefde
en op Zijn liefde mag je pleiten.

De Heer is goed en rechtvaardig,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Wees nederig,
verwacht alles van Hem
en Hij zal je Zijn weg leren.

Houdt je aan Zijn verbond;
houdt je aan Zijn geboden
en Zijn wegen zijn vol liefde en trouw.

Hoe groot je ongerechtigheid, je schuld, je zonde ook is,
Hij vergeeft het berouwvolle hart
om Zijn Zoon, Jezus Christus.

Heb ontzag voor de Heer
en Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan.
Nachten vol goedheid zal je ziel ervaren
en je nageslacht zal de aarde beërven.

Vertrouwelijke omgang met de Heer
is voor hen
die ontzag hebben voor Hem;
aan hen maakt Hij Zijn verbond bekend.

Houdt je ogen te allen tijd gericht op de Here,
want Hij zal je redden,
je voeten uit de valstrik leiden.

Ben je eenzaam en ellendig?
Wend je tot Hem,
Hij is een genadig God.
Is je hart vol zorgen en angsten?
Hij leidt je eruit.

Vertel Hem alles wat je hart bezwaard;
al je zorgen, angsten en moeiten.
Belijd je zonden,
vraag vergeving in Jezus ‘Naam.
Vertel Hem hoeveel vijanden* je hebt,
welke vijanden* je zo belagen.

Zoek je toevlucht bij de Heer,
vertrouw op Hem;
Hij zal je vertrouwen niet beschamen.
Hij zal over je ziel waken en je redden.

Vestig je hoop op de Heer
en laat oprechtheid
en de voltooiing van het volbrachte werk van Jezus Christus
je behoeden.

God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, gegeven om,
in de eerste plaats Israël,
maar ook ons,
vrij te kopen, te verlossen, te redden
van al onze zonden en benauwdheden.

Naar: Psalm 25

*Vijanden zijn niet alleen de mensen die ons belagen, maar ook strijden tegen God.
Ook kunnen verleidingen zoals geld, succes, aanzien, alles wat ons bij God vandaan houdt of bij Hem wegtrekt, onze vijanden zijn.
Onze grootste vijand is natuurlijk satan.

2. Ik, de Ene

Ik, de Heer, ben voor altijd Koning,
onwankelbaar is Mijn troon,
alleen Ik ben Rechter.
Ik ben een rechtvaardige God,
Ik ken de mens,
zijn diepste roerselen.

Ik woon in Mijn heilige tempel,
Mijn troon staat in de hemel;
alles sla Ik gade,
Ik zie wat er in de mensen omgaat.

Wie Mij zijn toegedaan,
kunnen op Mij rekenen;
Wie bij Mij hun toevlucht zoeken,
laat Ik niet in de steek.

Op wat Ik zeg, kun je aan.
Mijn woorden zijn zuiver als zilver,
als zilver in de oven gelouterd,
tot zeven maal toe.

Mijn woord is zuiver,
blijft altijd gelden.
Mijn uitspraken zijn betrouwbaar,
hun juistheid valt niet betwisten.

Leg je leven in Mijn handen,
vertrouw op Mij,
Ik stel je niet teleur.
Ik zal het voor je opnemen,
Ik zal je recht doen;
je zult stralen als het morgenlicht,
als de zon midden op de dag.

Zie uit naar Mij,
blijf Mij volgen,
dan zal Ik je eren,
Je het land in bezit geven;
met vreugde zul je zien.

Psalm 9:8; Psalm 7:10b, Ps. 11:4; Psalm 9:11; Psalm 12:7; Psalm 19:10; Psalm 37:5,6;
Psalm 37:34

1. Schuil bij Mij

Mijn bescherming is jouw schild,
Mijn rechterhand is jou tot steun,
Mijn zorg geeft jou kracht.

Wat Ik doe, is volmaakt,
Je kunt Mijn woord vertrouwen.
Ik ben een schild voor wie bij Mij schuilen.
Ik, de Heer, ben de Enige God,
sterk als een rots.

De hemel getuigt van Mijn grootheid,
het uitspansel verkondigt wat Ik heb gemaakt.

Mijn richtlijnen zijn volmaakt,
ze geven levenskracht.

Wat Ik beveel, is juist;
het is een bron van vreugde.
Wat Ik gebied, is zuiver, helder,
de ogen gaan er van stralen.

Ik ben je Herder,
het zal je aan niets ontbreken.
Ik breng je naar groene weiden
en laat je rusten aan het water.
Ik geef je nieuwe kracht
en leid je op het rechte spoor,
vanwege Mijn Naam..
Wees niet bang
als je door een dal van diepe duisternis gaat,
want Ik, de Heer, ben bij je.
Mijn stok en Mijn staf zullen jou vertroosten.
Ik nodig je uit aan Mijn tafel,
je tegenstanders zullen het moeten aanzien;
Ik zalf je hoofd met olie,
je beker vul Ik tot overlopen toe.
Mijn goedheid en Mijn liefde mag je ervaren,
je hele leven lang.
In Mijn huis mag je wonen
voor altijd en eeuwig.

Vertrouw op Mij
en erken dat Ik jouw God ben.

Psalm 18:36,31,32, Psalm 19:2,8a,9, Psalm 23, Psalm 31:15


4 opmerkingen:

 1. Heel mooi en bemoedigend.Heb hier wat aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Fijn dat je hier wat aan hebt; dat is ook mijn gebed, dat het tot bemoediging mag zijn.
  Dank je wel ook, dat je dit laat weten.

  Hartelijke groet en Gods zegen.
  Rita.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank u wel voor deze psalmen en gebeden
  Het geeft werkelijk rust in mijn hart,en een
  rustige nacht,dank uw wel Rita

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ik heb verschillemde gedichten door gestuurd neer een goede kennis van mij en die heeft er veel kracht en bemoediging uit mogen halen,

  ik dank God voor u gave en wens u nog vele gedichten mag schrijven om mensen te mogen aan raken
  en wens u Gods rijke zegen toe

  BeantwoordenVerwijderen