Bidden/proclameren


Het hardop uitspreken van Gods woord, of dit nu een gebed is of een proclamatie, werkt altijd iets uit,
zowel in ons persoonlijk leven als in de hemelse gewesten.
Dit heb ik zelf mogen ervaren toen we ons als gezin in  een crises bevonden en ik soms totaal niet meer wist wat ik moest doen.
De grond onder onze voeten werd regelmatig weggeslagen en het opzoeken van Bijbelteksten, ze uitschrijven en als een gebed uitspreken of proclameren werd werd niet alleen mijn houvast, maar het veranderde mijn leven ook.
Ik ontdekte de kracht die uitgaat van het zo omgaan met Gods woord.
Hoe het mijn gedachten en gevoelens veranderde, zodat ik in niet alleen in staat was om vol te houden, maar ook om hoop te houden.
Nu, kan ik getuigen van het feit dat Gods woord ons echt staande houdt!


14. Dankzegging en lofprijs

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.
In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

Want wie is God, behalve de HEERE?
Wie is een rots dan alleen onze God?
Het is God Die mij met kracht omgordt;
Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.

Geloofd zij de HEERE,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De HEERE is mijn kracht en mijn schild;
op Hem heeft mijn hart vertrouwd
en ik ben geholpen.
Daarom springt mijn hart op van vreugde
en zal ik Hem met mijn lied loven.

Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid.

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze God.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Mijn God en Koning, ik zal U roemen
en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
Iedere dag zal ik U loven
en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

Halleluja!

Mijn ziel, loof de HEERE.
Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.

Halleluja!
Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.
Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja!

Psalm 8:2,4-6,10; Psalm 9:2,3; Psalm 18:32,33; Psalm 28:6,7; Psalm 68:20; Psalm 95:1-3; Psalm 97:9; Psalm 99:9; Psalm 103:1,2; Psalm 106:1; Psalm 145:1,2; Psalm 146:1,2; Psalm 150

13. Smeekbede
Een berouwvol hart

Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg.

Als ik roep, verhoor mij,
o God van mijn gerechtigheid!
In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt.
Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

HEERE, neem mijn woorden ter ore,
let op mijn zuchten.
Sla acht op mijn stem als ik roep,
mijn Koning en mijn God,
want tot U bid ik.
's Morgens hoort U mijn stem, HEERE;
's morgens leg ik mijn gebed voor U neer
en zie ik naar U uit.

Verlaat mij niet, HEERE;
mijn God, blijf niet ver van mij.
Kom mij spoedig te hulp,
Heere, mijn heil!

Ik zei: HEERE, wees mij genadig;
genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.

Heere, open mijn lippen;
dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.

Psalm 3:5; Psalm 4:2; 5:2-4; Psalm 38:22,23; Psalm 41:5; Psalm 51:3,4, 7,9,12-14,17

12. Dankgebed

Heer, onze Heer,
hoe groot is Uw naam
overal op aarde!
Als ik naar de hemel kijk,
het werk van Uw vingers,
naar de maan en de sterren,
door U daar vastgezet,
dan denk ik:
Wat is toch de mens dat U om hem geeft,
wat betekent hij dat U voor hem zorgt?

Heer, ik dank U met heel mijn hart,
overal maak ik Uw machtige daden bekend.
Van vreugde juich ik U toe,
van U zal ik zingen, Allerhoogste God.
U, Heer, hebt laten zien wie U bent,
U hebt recht gedaan.

U, Heer, bent de levende God.
Ik dank U, U was voor mij een rots.
Alle lof aan God die mij bevrijdde!

Dank aan de Heer,
want Hij heeft naar mij geluisterd
toen ik luid om hulp riep.
U, Heer geeft mij kracht,
U beschermt mij als een schild,
op U vertrouw ik.
Door U werd ik geholpen,
ik juich van vreugde,
voor U wil ik zingen,
U breng ik eer.

Heer, U hebt mij geholpen:
ik treur niet meer,
ik kan weer dansen van vreugde;
feestkleren heb ik aangetrokken,
mijn rouwkleed afgelegd.
Zingen zal ik voor U,
ik kan niet meer zwijgen;
U zal ik danken,
steeds weer,
Heer, mijn God.
Heer, onze Heer,
hoe groot is Uw naam
overal op aarde!

- Amen -

Psalm 8:2,4,5; Psalm 9:2,3,17a; Psalm 18:47; Psalm 28:6,7; Psalm 30:12,13; Psalm 8:10

11. Wie is God   

Heer,
Uw liefde wil ik bezingen,
Uw trouw openlijk verkondigen,
steeds weer,
aan elk nieuw geslacht.

Dit wil ik U toezingen:
'Uw liefde is standvastig,
 Uw trouw is onwankelbaar als de hemel.'

De hemel getuigd van Uw wonderen, Heer,
de engelen roemen Uw trouw.

Want wie is daar boven de wolken als,
wie van de goden is aan U gelijk?

U bent gevreesd in de raad der engelen,
U wekt ontzag bij allen die U omringen.

Heer, almachtige God,
wie is sterk als U?
Trouw straalt er van U uit.

U heerst over de onstuimige zee,
de hoogste golven brengt U tot bedaren.

U verbrijzelde het zeemonster Rahab,
U balde Uw vuist en joeg Uw vijanden uiteen.

Van U is de hemel, van U is de aarde,
de wereld met al haar bewoners,
U zette haar onwrikbaar vast,

U bepaalde het noorden en het zuiden.
De Tabor en de Hermon,
die geweldige bergen,
zij getuigen van Uw kracht.

Uw macht reikt ver,
U hoeft Uw hand, Uw arm maar op te heffen.

Recht en gerechtigheid schragen Uw troon,
liefde en trouw vergezellen U.

Gelukkig de mensen
die weten wat het is
U toe te juichen,
te leven in Uw geborgenheid.

Om U kunnen zij juichen, heel de dag,
Uw weldaden maken hen sterk.

U bent hun trots, hun kracht.
Wij danken ons aanzien aan Uw goedheid.

Dank aan de Heer.
Amen, amen.

Psalm 89:2,3,6-18,53
(GNB)

10. Gebed om bescherming

Ik roep tot U, o God,
want U geeft antwoord.
Schenk aandacht aan mijn woorden,
luister naar wat ik te zeggen heb.
Laat zien hoe trouw U bent,
U bevrijd toch
wie bij U bescherming zoekt.
Heer, mijn God,
bij U zoek ik bescherming,
bevrijd mij van ...
Red mijn leven.

Neem mij onder Uw hoede, Heer,
bescherm mij tegen ...
bescherm mij voor altijd.

U, Heer, bent al wat ik heb,
mijn leven ligt geheel in Uw handen.

Schenk mij aandacht,
bevrijd me, aarzel niet.
Wees mijn toevlucht,
bied mij een veilig onderdak,
want U bent mijn rots, mijn vesting.
Ga voor mij uit, leid mij,
dat bent U aan Uw naam verplicht.

Heer, onthoud mij Uw medeleven niet.
Bescherm mij, vol liefde en trouw,
steeds weer opnieuw.

God, luister naar mijn gebed,
schenk aandacht aan wat ik vraag.

Had ik maar vleugels als een duif,
dan kon ik een veilig heenkomen zoeken.
Wegvluchten zou ik, ver weg,
de woestijn in.
Snel zou ik een schuilplaats zoeken,
tegen de storm, tegen de wind.

Heb medelijden, God,
heb medelijden met mij,
bij U zoek ik mijn toevlucht.
Onder Uw veilige vleugels zal ik schuilen
tot het gevaar geweken is.
Bewaar mij als Uw liefste bezit,
verberg mij onder Uw veilige vleugels.

Ik vertrouw op U, Heer,
ik erken: U bent mijn God.
Dank aan de Heer,
Hij is mijn beschermer.

- Amen -

Psalm 17:6,7; Psalm 7:2; Psalm 12:8; Psalm 16:5; Psalm 31:3,4; Psalm 40:12; Psalm 54:4; Ps.55:7-9; Psalm 31:5; Psalm 144:1a

9. Gods trouw

Heer, Allerhoogste God,
het is goed U hulde te brengen,
voor U te zingen,
in de ochtend en in de avond,
onder het spelen op de harp,
bij het getokkel op de lier.
Het is goed om te verkondigen
hoe liefdevol,
hoe trouw U bent.

U bent Koning voor alle eeuwen,
U heerst van geslacht op geslacht.
Op wat U zegt, kan men vertrouwen,
uit alles wat U doet, blijkt Uw liefde.

Uw liefde houd ik steeds voor ogen;
overtuigd van Uw trouw
ga ik door het leven.

Wie ontzag voor U hebben,
houdt U in leven;
aan het verbond dat U met hen sloot,
blijft U altijd trouw.

Wat U, Here doet, is volmaakt,
we kunnen U op Uw woord vertrouwen;
een schild bent U voor wie bij U schuilen.

Ik maak er geen geheim van:
U bent goed en betrouwbaar,
liefdevol en trouw,
U brengt uitkomst.

U komt mij te hulp vanuit de hemel,
U zal vernietigen wie op mij loeren.
U bewijst mij Uw liefde en trouw.
Want tot aan de hemel reikt Uw liefde,
tot aan de wolken Uw trouw.

U bedekt mij met Uw vleugels,
onder Uw hoede ben ik veilig;
Uw trouw is een schild, een pantser.

Ik weet, Heer,
U bent een milde God,
vol medelijden,
U bent geduldig, vol liefde,
U blijft altijd trouw.

Recht en gerechtigheidschragen Uw troon,
liefde en trouw vergezellen U.

Heer, Uw liefde wil ik bezingen,
Uw trouw openlijk verkondigen,
steeds weer,
aan elk nieuw geslacht.
Dit zal ik U toezingen:
Uw liefde is standvastig,
Uw trouw is onwankelbaar als de hemel.

Ik zal neerknielen,
mijn gezicht naar Uw heiligdom
en U prijzen
om Uw liefde,
om Uw trouw.
Want U doet Uw woord gestand,
U houdt Uw naam in ere.

Kijk, zo is onze God,
onze eeuwige God:
Hij leidt ons,
Hij blijft dat doen,
altijd!

Want Hij is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig,
altijd is Hij trouw!

Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jacob,
alles verwacht van de Heer, zijn God,
van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en alles wat erin  leeft,
van Hem die trouw blijft, altijd!

- Amen -

Psalm 92:2-4; Psalm 145:13; Psalm 26:3; Psalm 11:5; Psalm 18:31; Psalm 40:11a; Psalm 57:4,11;
Psalm 91:4; Psalm 86:15; Psalm 89:15; Psalm 89:2,3; Psalm 138:2; Psalm 48:15; Psalm 100:5;
Psalm 146:5,6


 


8. Gebed om hulp

Heer,
Ik roep U om hulp.
antwoord mij vanaf Uw heilige berg.
Kom, Heer!
Help mij, mijn God!
Alleen U kunt helpen, Heer!

Heer, mijn God,
bij U zoek ik bescherming,
bevrijd mij van mijn achtervolgers.
Red mijn (haar) leven.
Heer, Rechter over de volken,
doe mij recht.
U bent een rechtvaardige Rechter,
U kent de mens,
zijn diepste roerselen.
Grijp in, mijn God,
daag hen voor het gerecht!

Ik roep tot U, o God,
want U geeft antwoord.
Schenk aandacht aan mijn woorden,
luister naar wat ik te zeggen heb.
Laat zien hoe trouw U bent,
U bevrijdt toch
wie bij U bescherming zoeken.

Heer,
U bent toch mijn toevlucht,
een sterke toren,
een bescherming tegen de vijand.

Bewaar ons als Uw liefste bezit,
verberg ons onder Uw veilige vleugels.

U, Heer,
U bent voor mij als een schild,
U bent mijn eer,
Om U houd ik het hoofd opgericht.

U, Heer, heb ik lief,
door U sta ik sterk.
U, Heer, bent mijn rots, mijn vesting,
U bent onze Redder.
Onze God, onze rots,
bij U kunnen wij schuilen.
U bent ons schild, ons bolwerk,
onze machtige bevrijder.

Alle eer aan de Heer.

- Amen -

Psalm 3:5,8a,9a; Psalm 7:2,9,10b,7b; Psalm 17:6,7; Psalm 61:4; Psalm 17:8; Psalm 3:4; Psalm 18:2,3,4a

7. Gebed om Uw wil te leren kennen en te doen

Heer, U hebt mij zelf gezegd
mij zorgvuldig te houden aan wat U opdraagt.

Ik ben een vreemdeling op deze aarde,
houdt daarom voor mij niet verborgen wat mijn opdracht is!
Ik wordt verteerd door het verlangen
te weten wat U met mij voorhebt, altijd.

Ik heb U heel mijn leven verteld,
en U hebt mij ook geantwoord.
Leer mij  nu te zien wat U van mij verlangt,
laat mij begrijpen wat U mij opdraagt,
dan blijven Uw wonderen mij in gedachten.

Ik zoek U, Heer, met heel mijn hart,
laat mij niet afdwalen,
ik wil doen wat U van mij vraagt.
Ik bewaar Uw woord in mijn hart,
want ik wil niet tekortschieten tegenover U.

Open mijn hart voor wat U wilt,
laat geldzucht er niet binnen,
wend mijn blik af van zinloze dingen,
doe mij Uw weg gaan, doe mij leven!

Maak mijn stap vast, zoals U hebt beloofd,
laat geen enkel kwaad macht over mij krijgen.

Mijn diepste verlangen is te doen wat U mij opdraagt.

Bewijs mij Uw goedheid
en leer mij te zien wat U van mij verlangt.
Ik ben Uw dienaar, geef mij inzicht,
opdat ik weet wat U wilt.

Laat Uw licht over mij schijnen,
leer mij te zien wat U van mij verlangt,
ik ben Uw dienaar.

Heer, U wil ik danken,
leer mij te zien wat U van mij verlangt.

Laat mij de weg gaan die U mij wijst,
het is mij een vreugde.

Aanvaard, Heer, mijn woorden als een vrijwillige gave
en leer mij Uw besluiten kennen.

Heel mijn hart staat voor U open,
ik zal doen wat U van mij verlangt,
altijd, ten einde toe.

U bent voor mij een schuilplaats, een schild,
op Uw belofte is mijn hoop gesteld.

- Amen -

Psalm 119: 4,19,20,26,27,10,11,36,37,133,40a,124,125,12,35,108,112


 


6. Gebed voor wie in grote nood verkeer

Heer, ik zie geen uitweg,
U roep ik te hulp.
Luister naar mij,
luister aandachtig, smeek ik U.

Alle hoop heb ik op U, de Heer, gevestigd,
Ik vertrouw op Uw bevrijdend woord.

Heer, luid roep ik U om hulp,
luid smeek ik U om medelijden.
Mijn hart stort ik bij U uit,
U vertel ik al mijn zorgen.

. . . . . . . .
. . . . . . . .

Heer, U kent de weg die ik moet gaan,
maar ik dreig de moed te verliezen.

Heer, ik roep U om hulp,
U bent mijn toevlucht,
U bent alles wat ik heb in dit leven.
Luister toch naar mijn smeken,
want ik ben machteloos.

Alle kracht vloeit uit mij weg,
ik ben de wanhoop nabij.

Heer, antwoord mij, snel,
want ik ben aan het eind van mijn krachten.
Houd U voor mij niet verborgen,
anders kan ik beter dood zijn.

Laat mij Uw stem weer horen,
Uw liefde voelen,
elke morgen opnieuw;
op U vertrouw ik.
Wijs me de weg
die ik moet gaan;
aan U vertrouw ik me toe.

Geef mij de zekerheid dat alles goed zal komen.

Maak mijn stap vast, zoals U hebt beloofd,
laat geen enkel kwaad macht over mij krijgen.
Laat Uw licht over mij schijnen,
leer mij te zien wat U van mij verlangt,
ik ben Uw dienaar.

God, laat zien hoe machtig U bent,
in de hemel en op heel de aarde.
Help mij, U bent zo machtig!
Schenk aandacht aan mij.

Moge deze noodkreet tot U doordringen, o Heer,
geef mij inzicht zoals U hebt beloofd.
Moge mijn smeken U bereiken,
red mij, maak Uw belofte waar.

- Amen -

Psalm 130:1,2,5; Psalm 142:2-4a,6,7a; Psalm 143:4,7,8; Psalm 119:122a,124,125,133,135,169,170;
Psalm 108:6,7


 


5. God is een toevlucht, een schuilplaats

Heer, U bent mijn toeverlaat,
mijn burcht, mijn vesting.
Bij U kan ik schuilen,
U bent mijn schild,

Heer, mijn God,
U bent mijn kracht, mijn behoud.

U bent een burcht voor mij,
mijn God, U bent een rots, een schuilplaats.

U bent de Allerhoogste God,
Heer over heel de aarde,
ver boven alle goden verheven.

U bent voor mij een schuilplaats, een schild,
op Uw belofte is mijn hoop gesteld.

Uw liefde reikt tot in de hemel,
Uw trouw tot in de wolken.

Daar, bij U, is de bron van leven,
in Uw licht leef ik.

U bent mijn toevlucht,
U geeft mij kracht.

Bij al mijn angsten, machtige God,
vertrouw ik op U.
Ik vereer U, mijn God,
om wat U beloofd hebt.
Als ik op U vertrouw,
ken ik geen angsten meer.

U bent mijn Vader, mijn God,
mijn rots, mijn behoud.

U, Heer bent Koning voor eeuwig,
Uw Naam blijft genoemd,
alle geslachten door.

- Amen -

Psalm 144:2; Psalm 140:8; Psalm 94:22; Psalm 96:9; Psalm 119:114; Psalm 36:6,10; Psalm 46:2;
Psalm 56:4,5; Psalm 89:27b; Psalm 102: 13


 


4. God danken, eren, loven en prijzen

Heer, ik wil U eren met hart en ziel.
Ik zal neerknielen, mijn gezicht naar Uw heiligdom,
en U prijzen om Uw liefde, om Uw trouw.
Want U doet Uw woord gestand,
U houdt Uw Naam in ere.

U bent vol vergeving,
U bent mild en geduldig,
Uw liefde is groot.
U bent goed voor iedereen,
Voor al Uw schepselen bent U mild.
U bent Koning voor alle eeuwen,
U heerst van geslacht op geslacht.
Op alles wat U zegt, kunnen wij vertrouwen.
uit alles wat U doet, blijkt Uw liefde.
Alles wat U doet is rechtvaardig,
uit alles blijkt Uw liefde.

Ik breng dank aan de Heer,
want Hij is goed,
Eeuwig duurt Zijn liefde.

U wil ik dank brengen, Heer,
want tot aan de hemel reikt Uw liefde,
tot aan de wolken Uw trouw.

- Amen -

Psalm 138: 1a,2; Psalm 145:8,9,13,17; Psalm 118:1; Psalm 108:4a,5

3. Een gebed voor gebrokenen van hart

Heb medelijden met mij, Heer.
Genees mij, want ik ben volkomen gebroken,
gebroken ben ik, naar lichaam en ziel.
Ik ben moe van het vele zuchten,
elke nacht is mijn bed nat van tranen,
mijn kussen doorweekt.
Mijn ogen staan dof van verdriet,
ik zie door een waas.
Heb medelijden met mij, Heer.
Hoelang nog, Heer,
hoelang nog moet ik wachten?
Wend U toch niet langer van mij af, Heer,
red mij, U bent toch goed!
Ja, Heer, U  hoort mij als ik huil.
Ja, Heer, U luistert als ik smeek.
U wijst mij niet af.

- Amen -

Psalm 6:3-5,7,8,10

2. Bescherming

Bij U, de Allerhoogste, zoek ik mijn bescherming,
in de nabijheid van U, de Almachtige, wil ik verblijven,
want dan kan ik zeggen:
"U, Here bent mijn schuilplaats,
bij U ben ik veilig en geborgen,
op U kan ik vertrouwen,"
U, Heere, bedekt mij met Uw vleugels,
onder Uw hoede ben ik veilig.
Uw trouw is als een beschermend schild rondom mij.
Ja, Heere, bij U zoek ik mijn bescherming,
in Uw nabijheid wil ik zijn.

-  Amen -

Psalm 91:1,2,4,9


 


1. De grootheid van God

Heer,
U bent machtig,
U komt alle eer toe.
U wil ik eer bewijzen
en Uw macht erkennen.

U, Heer, bent de Allerhoogste God,
Heer over heel de aarde,
ver boven alle goden verheven.

Voor de bergen ontstonden,
voor U de aarde schiep,
was U al God.
U bent God,
alle eeuwen door.

Eens hebt U de aarde vastgezet,
de hemel hebt U Zelf gemaakt.
Eens zullen zij vergaan,
maar U blijft bestaan.
Zij zullen verslijten als een kleed,
U legt ze af als een mantel
en zij zullen verdwijnen in het niet;
maar U blijft die U bent,
Uw leven neemt geen einde.

U, Heer, U bent oppermachtig,
Uw wijsheid heeft geen grenzen.

U beheerst de diepten der aarde,
de toppen van de bergen.
Zee en land behoren U toe,
U hebt ze gemaakt.

Van U is de dag,
van U is de nacht,
zon en maan gaf U hun plaats.
U hebt de aarde haar grenzen gegeven,
U maakte de zomer en de winter.

Heer, als ik naar de hemel kijk,
het werk van Uw vingers,
naar de maan en de sterren,
door U daar vastgezet,
dan denk ik:
Wat is toch de mens dat U om hem geeft,
wat betekent hij voor U dat U voor hem zorgt?

U zag mij toen ik nog geen vorm had,
en al mijn dagen waren al vastgesteld,
al geschreven in Uw boek,
voor er één enkele was aangebroken.
Ik was voor U niet verborgen
toen ik in dat duister groeide,
als in het binnenste van de aarde.

Ja, Heer, U bent groot en oppermachtig,
Uw wijsheid heeft geen grenzen.

U, Heer, bent mijn God;
niemand gaat boven U.

U bent de Allerhoogste God,
Heer over heel de aarde,
ver boven alle goden verheven.

- Amen -

Psalm 96:4a; Psalm 97:9; Psalm 90:2; Psalm 102:26-28; Psalm 147:5; Psalm 95:4,5; Psalm 74:16,17; Psalm 8:4,5; Psalm 139:16,15; Psalm 147:5; Psalm 16:2; Psalm 97:9

1 opmerking:

  1. Heel erg bedankt voor de mooie proclamaties die tonen hoe groot God is. Lofprijs en dankzegging puur op de Bijbel gebaseerd. Ik print die gedeeltes uit en zal ze vaak proclameren. De gedeeltes waarin God gesmeekt wordt, vind ik niet meer op zijn plaats, nadat we met het Nieuwe Testament ook een nieuw verbond hebben dan dat in het OT. God HEEFT ons de dingen al gegeven; we hoeven het maar aan te nemen ipv er opnieuw om te vragen. Zoals bijvoorbeeld heel simpel een ´God luister naar mij´... dat is niet nodig te zeggen of vragen, want God luistert altijd. We kunnen zeggen: God ik heb even het gevoel dat U niet luistert - help me me hiervan bewust te zijn. Dank U!

    Bedankt voor het opstellen van mooie proclamaties. Dit is zeker heel effectief. Gods zegen hiervoor!

    BeantwoordenVerwijderen